Moratòria del deute hipotecari a per l’adquisició d’habitatge habitual

El BOE de 18 de març de 2020 va publicar el RD 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Aquest Reial Decret, articula una sèrie de mesures dirigides als afectats per la crisi del coronavirus i, entre altres mesures, disposa una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries de les persones més vulnerables davant d’aquesta crisi econòmica.

Aquesta moratòria s’aplicarà únicament als contractes amb garantia hipotecària destinats a l’adquisició de l’habitatge habitual dels afectats (també als fiadors i avaladors del deutor principal) amb dificultats per atendre el pagament de les quotes com a conseqüència de la crisi del COVID-19.

 

Es considerarà que incorren en situació de vulnerabilitat econòmica quan:

  1. El deutor hipotecari passi a estar en situació d’atur o, en cas de ser autònom, pateixi una substancial pèrdua dels seus ingressos o caiguda de les seves vendes.
  2. El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, (com a norma general[1]) tres vegades l’IPREM (per tant, 1.611 euros).
  3. La quota hipotecària, més despeses i subministraments bàsics, resulti igual o superior al 35% dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar.
  4. A conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques d’accés a l’habitatge.

 

Aquestes circumstàncies anteriors s’hauran d’acreditar pel deutor davant l’entitat creditora, mitjançant els següents documents:

  1. Atur: amb certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
  2. Cessament d’activitat dels treballadors per compte propi: amb certificat expedit per Hisenda o l’òrgan autonòmic competent, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
  3. Nombre de persones que habiten l’habitatge: mitjançant llibre de família (o document acreditatiu de parella de fet), i certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades al mateix.

 

Termini sol·licitud: Podran presentar-se des del dia següent a l’entrada en vigor del RD (des del 19 de març), fins a quinze dies després de la fi de la vigència del mateix.

Un cop presentada la sol·licitud de la moratòria, el banc hipotecant procedirà a la seva posada en marxa en un termini màxim de 15 dies.

 

Efectes: La moratòria comportarà la immediata suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per a aquesta.

Durant el període de vigència de la moratòria, l’entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització de capital o pagament d’interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc es meritaran interessos.

[1]  En cas d’unitats familiars amb fills, famílies monoparentals, amb membres majors de 65 anys, i amb discapacitat, consultar l’art. 9 RD 8/2020 de 17 de març.

 

Si està interessat,  o desitja realitzar alguna consulta sobre aquest tema, contacti amb nosaltres a través del 93.872.27.38 o de l’adreça cig@cigassociats.com.