Prestació extraordinària per autònoms, pel cessament de la seva Activitat pel Covid-19

 

 

 

OBJECTE

Amb caràcter excepcional es podrà sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a tots aquells treballadors autònoms que hagin vist especialment suspesa o afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19

BENEFICIARIS

Tot autònom (persona física, soci de societat, administradors, familiars col·laboradors…) que hagin vist una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que:
– figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament
– els que no hagin suspès l’activitat, però que hagin vist una reducció d’ almenys, un 75% en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

REQUISITS

– Estar donat d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), en la data de la declaració de l’estat d’alarma.

NO US HEU DE DONAR DE BAIXA NI A SS NI A HISENDA

– Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social (en cas de no estar-ho, s’exigirà el pagament del deute en un termini de 30 dies)
– No s’exigeix carència mínima per a tenir accés, ni cal tindre la cobertura per Cessament d’activitat.
– No és compatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social

IMPORT DE LA PRESTACIÓ

La quantia de la prestació serà del 70% (mitja dels 12 mesos anteriors) i seran d’aplicació els topalls de màxim/mínim segons fills a càrrec.
Qui no tingui carència, rebrà el 70% de la base mínima de cotització del RETA (661.05€/mes)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

– Model 145
– Fotocopia DNI
– 2 últims rebuts d’autònom
– Compte bancari on es vulgui cobrar la prestació
– Llibre de família en cas de tenir fills
– Documentació a determinar (segons criteri de cada mútua) per aquells autònoms que no hagin suspès l’activitat i que hagin d’acreditar un descens del 75% de la facturació

DURADA

La durada inicial és d’un mes, podent-se ampliar fins a l’últim dia del mes, en que finalitzi l’estat d’alarma.

TERMINI

– Els treballadors autònoms que es trobin la seva activitat suspesa pel RD 463/2020 la poden presentar des del 19/03/2020
– Aquells treballadors que la seva activitat no es troba recollida pel RD 463/2020 però la seva facturació s’ha vist reduïda un 75% podran fer les presentacions a partir del 1/04/2020

COM SOL.LICITAR-HO

Envia un e-mail a cig@cigassociats.com si estàs interessat a contractar els nostres serveis, aportant tota la documentació abans descrita i indicant a quina mútua pertanys.