NOVETATS FISCALS 2019

Model 720

Que és: Declaració informativa del titular de béns o actius a l’estranger

Controvèrsia: Fins ara l’AEAT aplicava mesures desproporcionades quan detectava irregularitats:

Sanció formal,   entre 100 i 5.000 euros per cada dada no informades.
Incorporació de guanys patrimonials,   PRESCRITS a la renta del contribuent.
Sanció del 150 % sobre la quota d’IRPF resultant.

Dictamen Comissió Europea (Infracció 2014/4330): Condemna la normativa de l’agència tributària espanyola per ser contrària als valors europeus, discriminatòria i restrictiva.

Conseqüències: Tot i que el règim sancionador encara es troba plenament vigent.

 • Des de 2019, l’AEAT ja NO sanciona declaracions del model 720 extemporànies.
 • Per declaracions extemporànies d’IRPF, s’aplica el règim de sancions de la L.G.T.

Per tant la Comissió estableix que la quota resultant d’IRPF només es pot castigar:

 • Recàrrec del 20 % més interessos
 • Sanció 50 %

Mòduls

Prorroga límits exclusió

Per aquelles activitats econòmiques amb un IAE específic (Hostaleria, Transport i Comerç) s’han prorrogat els límits d’exclusió al règim d’estimació objectiva i simplificat d’IVA pel 2019:

 • Volum ingressos any anterior superior a 250.000 (total operacions)
 • Volum ingressos any anterior superior a 125.000 per operacions amb empreses.
 • Volum compres béns i serveis any anterior superior a 250.000.

Per aquelles activitats econòmiques Agrícoles, Forestals o Ramaderes:

 • Volum ingressos superior a 250.000 euros.

Llei (26/2014)

Els límits que apareixen redactats a la normativa de IRPF són els següents:

 • Volum ingressos any anterior superior a 150.000 (total operacions)
 • Volum ingressos any anterior superior a 75.000 per operacions amb empreses.
 • Volum compres béns i serveis any anterior superior a 150.000.
 • Volum ingressos superior a 150.000 euros. (Agrícola, Forestal i Ramader)

IRPF

Exempció prestació maternitat / paternitat

Obligats a declarar

En cas de més d’un pagador, el nou límit mínim és de 14.000 euros anuals, sempre que del segon pagador obtinguem una xifra superior a 1.500 euros.

Deducció per Maternitat (LLAR D’INFANTS)

 • Deduccions:
 • General: 1.200
 • Addicional (Llar d’Infants) : 1.000
  El límit anual de deducció serà el menor de:
  -Cotitzacions Seguretat Social
  -Import realment pagat no subvencionat.
 • Període aplicació. Entre el període impositiu de 0 anys, fins al mes anterior a l’inici del segon cicle d’educació infantil.

Obligats a retenir

S’actualitzen els límits d’exclusió de l’obligatorietat de retenció:

Contribuent estàndard:

 • Sense fills o descendents, fins a rendiments de treball de 14.000 no s’aplica retenció.
 • Amb 1 fill o descendent, fins a rendiments de treball de 14.516 no s’aplica retenció.
 • Amb més de 2 fills, fins a rendiments de treball de 15.093 no s’aplica retenció.

IMPOST DE PATRIMONI

S’elimina novament la bonificació del 100% de l’Impost pel 2019.

IVA

Modificació Reglament d’IVA:

Els subjectes passius que realitzin les següents entregues i/o prestacions de serveis via electrònica:

 • Telecomunicacions
 • Radiodifusió
 • Televisió

Poden escollir l’opció de NO SUBJECCIÓ a l’Impost, sempre que:

 • El destinatari sigui un PARTICULAR
 • NO establert a TAI, SI establert en un altre estat Membre UE.

Requisits formals:

 • Justificar a l’AEAT que les operacions s’han declarat a un altre estat Membre.
 • Renovar cada dos anys naturals l’opció de la NO SUBJECCIÓ.

SII

Es permet l’opció d’exercir el dret a inclusió al SII en qualsevol moment de l’exercici.

No obstant això, des del primer dia de l’any natural fins a la data d’inclusió al SII;

*Caldrà realitzar un llibre registre d’IVA d’operacions realitzades durant aquest període immediatament anterior.

*L’ haurem de subministrar i presentar al SII durant el període compres entre la data d’entrada al SII i el 31 de desembre de l’exercici.

MODEL 179

Que és? Declaració informativa trimestral sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.

Obligats? Els que presten el servei d’INTERMEDIACIÓ (AIRBNB, NIUMBA, BOOKING…)

Entrada en vigor 31/05/2018

Presentació L’últim dia del mes natural posterior al trimestre.

Operacions exercici 2018: Excepcionalment la presentació tindrà caràcter anual i s’havia de presentar durant el passat mes de gener d’aquest 2019.

CREACIÓ ARTÍSTICA I CINEMATOGRAFIA

A efectes IRPF:

 • DRETS d’AUTOR, els rendiments de capital mobiliari quan el contribuent no és l’autor. Retenció. 15%

A efectes d’IVA:

 • Els serveis

A efectes d’IS:

S’eliminen requisits formals per l’accés a l’aplicació de deduccions per inversions cinematogràfiques.

A efectes de Seg. Social: Compatibilitat de la pensió de jubilació amb l’activitat creació artística.

ARRENDAMENTS FINANCERS (NIIF 16)

Objectiu: Eliminar la distinció entre Arrendament Operatiu i Arrendament Financer.

 • L’Arrendament Operatiu ara s’ha d’incloure i registrar al Balanç

Que cal fer? Pels CONTRACTES D’ARRENDAMENTS realitzats el 2018 o anys anteriors, els quals estiguin vigents, cal comptabilitzar-los a 01/01/2019, i informar-ne als CCAA de 2019 (30/07/2020).

-Balanç:
ACTIU: activar un dret d’ús

PASSIU: reconèixer un deute pel valor actual a pagar.

-PiG:
Amortització comptable del DRET D’ÚS

Despesa financera pel cost amortització del DEUTE

Nota. La normativa no estipula la comptabilització dels «serveis complementaris»

Arrendaments exceptuats al canvi de criteri:

Durada inferior a 1 any o sense opció de compra.
Béns d’escàs valor.

A qui afecta? Empreses Arrendatàries que cotitzin en mercats regulats de la UE.

AUTÒNOMS

Objectiu: Mesures d’assimilació entre el règim especial d’autònoms i el règim general.

 1. Ampliació cobertura per cotització per ACCIDENTS DE TREBALL. Abans optatiu ara obligatori.
  Excepció. Autònoms cooperativistes si ja tenen un sistema alternatiu (Mútua).

Nota. Que s’entén per «Accident treball»?

 • In itinere respecte al lloc de treball on es desenvolupa l’activitat econòmica.
 • Però si el lloc de treball coincideix amb el domicili de l’autònom, NO es considerarà accident de treball in itinere.

2.Baixa medica.

 A partir de 60 dies de baixa, l’autònom deixa de pagar la quota i aquesta se’n fa càrrec l’INSS.

3.Prestació per cessament activitat.
-Abans era opcional cotitzar per ella i ara és obligatòria. Ara s’inclou la cotització i la prestació.
-Dret durada prestació (Màxim 24 mesos). Mínim haver cotitzat 12 mesos consecutius immediatament anteriors al cessament.
-Durant el període de cobrament de la prestació:
Cotitza pel 70% de la mitjana de cotització dels últims 12 mesos en actiu.
Cobrament Prestació. Ídem anterior punt. Topall del 175% de l’IPREM.

4. Tarifa plana.
-60 euros /mes.
-Cotització base mínima.
-Bonificació quotes fins als primers 12 primers mesos.
-Opten els autònoms que no haguessin estat d’alta en els darrers 2 anys.
Excepte:
-Administradors de societats.
-Autònoms col·laborador.
-Et pot ampliar o prorrogar 12 mesos més segons requisits.

PLA ANUAL CONTROL TRIBUTARI 2019

Àrees prioritàries de revisió:

 • OPERACIONS VINCULADES
 • PATRIMONI
 • DOBLES COMPTABILITATS
 • INTERPOSICIÓ PERSONES Jurídiques PER REDUIR TRIBUTACIÓ
 • INSPECCIONS PETITES EMPRESES COMERCIALS/ INDUSTRIALS (Magnituds INCOHERENTS).
 • ACTIVITATS ECONÒMIQUES IRPF
 • RENDIMENTS CAPITAL IMMOBILIARI (Nou model 179)
 • GRUPS FISCALS
 • COMERÇ Electrònic (CRIPTOMONEDES)