Notificacions telemàtiques obligatòries

Des del passat 1 d’octubre de 2018, tant la Tresoreria General de la Seguretat Social com l’Agència Tributària de Catalunya  han establert l’obligatorietat de comunicar-se amb els contribuents mitjançant notificacions o comunicacions telemàtiques per via electrònica.

Aquesta obligatorietat (per part d’alguns col·lectius), ja s’havia anat implementant en diferents etapes per part de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Direcció General de Tràfic.

D’acord amb el que disposen els articles 14 i 41 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, entre altres:

  • Les persones jurídiques,
  • Les entitats sense personalitat jurídica (SCP, Comunitats de Bens, Comunitats de propietaris i Associacions)
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria (per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada)
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració

 

Dit d’una altra manera, ho estaran les entitats els NIF de les quals comenci per les lletres A, B, C, Sr, E, F, G, H, J, P, Q, R, S, U i V.

Es important ressaltar la importància de que tot aquest sistema de comunicació telemàtica funcioni correctament ja que, en cas contrari, pot implicar la no recepció de notificacions o requeriments de qualsevol organisme que derivi en incompliments d’obligacions i, en el seu cas, en les corresponents sancions.

Per més informació poden contactar al mail rraya@cigassociats.com