Novetats en relació amb la gestió dels llibres registres en l’IRPF

El passat 17 de juliol es va publicar al BOE l’Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Aquesta Ordre, que va entrar en vigor el dia següent a la seva publicació, s’aplica a les anotacions registrals corresponents a l’exercici 2020 i següents. A través d’aquesta es desenvolupa l’obligació de portar llibres registres per part d’empresaris i professionals contribuents de l’IRPF que no tinguin obligació de portar comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç.

Les principals novetats introduïdes per l’Ordre són:

  • La necessitat que, en les anotacions en els llibres registres de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l’operació. Això respon a la recerca d’homogeneïtat amb conceptes previstos en altres impostos, com en l’IVA.
  • Compatibilitat com a llibre fiscal d’altres impostos. Expressament es recull la possibilitat que aquests llibres puguin ser utilitzats a efectes de l’IVA si s’ajusten al que estableix el seu Reglament.
  • Amb la finalitat d’oferir seguretat jurídica i certesa en el seu contingut mínim, l’AEAT publicarà a la seva pàgina web un format tipus de llibres registres.

 

Respon a la necessitat d’adaptar la gestió dels llibres registre a la redacció actual del Reglament de l’IRPF i de la revisar el contingut dels llibres registres. Les obligacions formals, comptables i registrals dels contribuents de l’IRPF es troben recollides en l’article 104 de la Llei de l’IRPF i 68 del Reglament de l’IRPF. Segons aquests preceptes, les obligacions en matèria de portar llibres registre per als diferents contribuents són les següents:

 

Activitats en estimació directa simplificada (així com activitats empresarials en ED sense caràcter mercantil) Llibres registre de vendes i ingressos, de compres i despeses, i de béns d’inversió
Activitats professionals en estimació directa (normal o simplificada) Llibre d’ingressos, de despeses, llibre registre de béns d’inversió i llibre registre de provisions de fons i bestretes
Activitats en estimació objectiva En cas que dedueixin amortitzacions Llibre registre de béns d’inversió
Determinació segons volum operacions Llibre registre de vendes o ingressos
Entitats en règim d’atribució de rendes que duguin a terme activitats econòmiques Llibres corresponents a l’activitat realitzada