PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS

La Llei 35/2014 modifica el règim jurídic del Sistema de protecció per cessament d’activitat dels treballadors Autònoms, a partir de l’1 de gener de 2015, en matèria de requisits i formalitats que s’exigeixen per tenir dret a la protecció, i del que en destaquem les següents NOVETATS:

Redueix el nivell de pèrdues que s’exigeix a l’autònom per a incórrer en la situació legal de cessament per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l’activitat, d’entre el 20 i el 30% dels ingressos obtinguts, per situar-lo en el 10%.

En cas d’establiment obert al públic s’exigirà el tancament del mateix durant la percepció del subsidi o bé la seva transmissió a tercers. No obstant això, l’autònom titular de l’immoble on s’ubica l’establiment podrà realitzar sobre el mateix els actes de disposició o gaudi que corresponguin al seu dret, sempre que no suposin la continuïtat de l’autònom en l’activitat econòmica o professional finalitzada.

La concurrència de motius econòmics es considerarà acreditada mitjançant l’aportació, en els termes que s’estableixin per reglament, de la documentació comptable que confeccioni el treballador autònom, en què es registri el nivell de pèrdues exigit, així com mitjançant les declaracions de l’IVA, del IRPF i altres documents preceptius

El treballador autònom pot formular la seva sol·licitud aportant dades estimades de tancament, a fi d’agilitar la instrucció del procediment, i incorporarà els definitius amb caràcter previ al dictat de la resolució.

La situació legal de cessament de l’activitat dels consellers o administradors de societats inclosos en el RETA, es produirà quan cessin involuntàriament en aquest càrrec, o en la prestació de serveis a la mateixa i la societat hagi incorregut en pèrdues o bé hagi disminuït el seu patrimoni net per sota de les dues terceres parts de la xifra del capital social.

D’altra banda, amplia el seu àmbit d’aplicació als autònoms que per les característiques de la seva activitat s’assimilen als treballadors econòmicament dependents, però que no tenen la qualificació legal per absència de les formalitats establertes a l’efecte.

A més, elimina l’obligació de protegir les contingències professionals per accedir a la protecció per cessament d’activitat, i manté el caràcter voluntari d’accés al sistema de protecció.

També estableix una fórmula matemàtica que s’aplicarà per adaptar el tipus de cotització a les necessitats financeres del sistema, situant-lo entre un mínim del 2,2% i un màxim del 4%. Aquestes regles seran d’aplicació a l’efecte del càlcul del tipus de cotització corresponent a l’exercici 2016.

Si volen conèixer totes les novetats amb més detall, o estan interessats en accedir al sistema de protecció per cessament d’activitat poden contactar amb el nostre de despatx.

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, S.L.P