AJUTS COMERÇ I ARTESANIA

PROGRAMA 5:

 PARTICIPACIO EN FIRES I SALONS D’ÀMBIT PROFESSIONAL (Sector de l’Artesania)

 

 • Destinataris: Empreses (persones físiques i jurídiques) del sector de l’artesania (activitats incloses al Repertori de famílies d’oficis artesans)
 • Inversió mínima del projecte: 1.000,00 € (sense IVA), essent la despesa de cadascuna d eles fires de, com a mínim 500,00 € (sense IVA)
 • Criteris d’atorgament:
 • Estar en possessió del carnet d’artesà professional vigent abans de l’obertura del termini de presentació de sol·licitud de subvenció
 • Que la fira tingui caràcter sectorial o vinculat amb l’activitat del sol·licitant
 • Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel CCAM
 • Finançament de l’actuació (import de recursos propis, import d’ajuts i subvencions i import d’altres conceptes
 • La projecció que representa per als sol·licitants
 • Quantia de la subvenció fins el 50% de la despesa amb un màxim de 5.000,00 €
 • Termini de presentació fins el dia 12 de Maig de 2015

PROGRAMA 6:

CREACIÓ DE L’ eCOMMERCE DE L’ESTABLIMENT DE VENDA PRESENCIAL

 

 • Destinataris: Empreses, físiques i jurídiques del sector del comerç, els serveis l’artesania i la moda, que volen implementar un eCommerce com a complement de la venda presencial en el seu establiment
 • Inversió mínima del projecte: 1.000,00 €
 • Criteris d’atorgament:
 • El nombre d’idiomes diferents de l’eCommerce
 • La varietat de sistemes de pagament
 • La localització de l’establiment a peu de carrer dins la Trama Urbana Consolidada
 • El nivell d’activitat prèvia a les xarxes socials
 • Quantia de la subvenció fins el 50% de la despesa amb un màxim de 3.000,00 €
 • Termini de presentació fins el dia 12 de Maig de 2015

PROGRAMA 7:

PER LA TRANSMISSIÓ D’EMPRESES DE COMERÇ, SERVEIS, ARTESANIA I MODA EN FUNCIONAMENT

 

 • Destinataris: Empreses, físiques i jurídiques del sector del comerç, els serveis l’artesania i la moda, que volen realitzar una compra-venta d’un establiment comercial a peu de carrer mantenint la línia de negoci.
 • Inversió mínima del projecte: 1.000,00 €
 • Criteris d’atorgament:
 • Que el negoci tingui una antiguitat superior a 3 anys
 • Estar en una ubicació dintre d’una zona de concentració comercial
 • Que l’origen del cas, sigui provinent de jubilació del titular
 • El nombre de treballadors a subrogar
 • Quantia de la subvenció fins el 50% de la despesa documentada de compra – venta del negoci amb un màxim de 6.000,00 €
 • Termini de presentació finalitza el dia 31 de desembre de 2015 o fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa