Programa Cupons a la Internacionalització

Amb aquest programa, ACCIÓ vol fomentar l’activitat internacional sobre tot entre les pimes catalanes que vulguin iniciar-se en aquest procés i, al mateix temps, la complicitat públic-privada impulsant la coordinació y la col·laboració entre agents així com la complementarietat de propostes en un moment de limitació de recursos.

Aquest programa preveu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis en forma de Cupons a la Internacionalització (en endavant PCI), realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaries d’aquestes ajudes aquelles empreses que no exportin més del 15% de la seva facturació, en base a les dades de l’últim exercici tancat.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa i autònoms.

Queden fora d’aquesta línia d’ajut les empreses que realitzin alguna de les activitats següents:

–       Producció primària dels productes agrícoles

–       Empreses que operin al sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en determinats casos

–       Empreses del sector pesquer

 

Tipologia dels serveis subvencionables

El PCI ofereix ajuts a empreses per la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització.

Els proveïdors als què es poden contractar els serveis són els acreditats en les categories de Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització i Entitats de formació, aquests últims tan sols pel servei de formació en comerç internacional.

Els serveis diferencials que es poden subvencionar a través d’aquest programa són els següents:

–       Realitzats per entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització:

o   Diagnosi de potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant

o   Plans de promoció internacional

o   Selecció de tècnic de comerç internacional

o   Disseny de web per mercats internacionals

o   Disseny del catàleg per productes/serveis pel mercat internacional

o   Posicionament de la web en els mercats internacionals

o   Posicionament internacional a les xarxes socials

o   Subcontractació Export Manager

o   Gestió concursos i licitacions internacionals

o   Acompanyament i assessorament per la participació en Fires Internacionals

–       Realitzats per entitats de formació:

o   Formació en comerç internacional

Despeses subvencionables

Es considera cost subvencionable el cost de la prestació a l’empresa dels serveis de l’Entitat d’assessorament Especialitzat en processos d’internacionalització y de serveis de l’Entitat de Formació.

El cost subvencionable màxim serà de 5.000 euros.

Intensitat de l’ajut

La intensitat de les ajudes serà del 80% del cost del servei contractat per l’empresa amb un màxim de 4.000 euros.

Termini de presentació

L’ajut es pot sol·licitar fins el 30 de novembre de 2015 o fins que s’esgoti la dotació pressupostaria del programa.