Repàs de les modificacions del Reglament de l’IRPF

Com ja saben, l’11 de juliol d’aquest any es va publicar al BOE el Reial Decret 633/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR).

Segons declara l’exposició de motius, la norma persegueix una doble finalitat: modificar els dos reglaments anteriors amb l’objectiu de desenvolupar les mesures aprovades per la Llei 26/2014 que encara no havien estat desenvolupades, i adaptar els tipus de retenció i ingrés a compte als nous tipus que estableix el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol.

L’entrada en vigor d’aquestes novetats te efectes des del 12 de juliol, dia següent a la seva publicació al BOE, amb excepció dels nous límits excloents per poder aplicar el mètode d’estimació objectiva que entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016.

En relació amb les modificacions d’IRPF, es desenvolupen, per una part, les mesures aprovades per la Llei 26/2014 que encara estaven pendents de desenvolupament reglamentari, i per l’altra, s’adapta el Reglament a les modificacions legalment establertes. Fem un repàs del contingut més rellevant:

– En l’àmbit de les exempcions, s’adapta el percentatge de participació en una entitat vinculada al nou perímetre de vinculació contingut en la normativa de l’Impost sobre Societats en relació amb la “recontractació” de treballadors prèviament acomiadats.

– S’incorpora al desenvolupament reglamentari de l’exempció de les beques d’estudi i investigació a les fundacions bancàries que concedeixin les mateixes en l’àmbit de la seva activitat d’obra social.

– En relació amb els rendiments del treball, s’introdueixen els canvis necessaris per a l’aplicació de la nova deducció en concepte de despeses generals a què es refereix l’article 19.2 f) de la Llei de l’Impost.

– S’estableixen els requisits per poder aplicar la reducció del 30% a les indemnitzacions per acomiadament quan es percebin de forma fraccionada.

– En l’àmbit dels rendiments del capital (immobiliari i mobiliari) i dels rendiments d’activitats econòmiques, es modifica la regulació de les rendes irregulars com conseqüència de la supressió de l’aplicació de la reducció quan es perceben de manera fraccionada.

– En l’àmbit dels rendiments d’activitats econòmiques, es detallen els requisits i forma d’aplicació de determinades reduccions, així com l’aplicació del mètode d’estimació directa simplificada i s’incorporen els nous límits excloents per poder aplicar el mètode d’estimació objectiva a partir d’1 de gener de 2016.

– Estableix els requisits addicionals que s’han de complir per a l’aplicació de la nova exempció per reinversió en rendes vitalícies dels guanys patrimonials que es posin de manifest en la transmissió d’elements patrimonials per a contribuents majors de 65 anys, així com les conseqüències en cas de reinversió parcial o per superar el límit de 240.000 euros.

– Estableix els requisits per l’aplicació de l’exempció als rendiments del treball en espècie derivats del lliurament d’accions o participacions als treballadors en actiu, aclarint quan s’entén que l’oferta de lliurament d’accions es s’efectua en les mateixes condicions a tots els treballadors de l’empresa.

– Modificació en referència a l’article de la Llei pel que fa a retribucions en espècie i a la pèrdua del dret a deduir.

– S’especifiquen quins vehicles tenen la consideració d’eficients energèticament de cara a quantificar l’import de la retribució en espècie en cas de cessió dels mateixos als treballadors per a usos particulars.

– També es desenvolupa el contingut de les noves declaracions informatives exigibles a les entitats que comercialitzin Plans d’Estalvi a Llarg Termini, a les entitats que comercialitzin les rendes vitalícies en què, a efectes de l’exempció anteriorment esmentada, es reinverteixi l’import obtingut en la transmissió de qualsevol element patrimonial per una persona major de 65 anys i les entitats que duguin a terme operacions de reducció de capital amb devolució d’aportacions o de distribució de prima d’emissió corresponent a valors no admesos a negociació en algun dels mercats regulats de valors, alhora que s’exclouen a determinades rendes del treball en espècie de la declaració informativa anual.

– En matèria de gestió de l’impost, s’incorporen els límits legals determinants de l’obligació de presentar declaració.

– S’adeqüen els tipus de retenció o ingrés a compte a les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol.

– En relació amb les retencions, s’aclareix com s’ha d’aplicar el nou requisit legal de no haver obtingut un altre rendiment del treball amb període de generació superior a dos anys en els cinc períodes impositius anteriors i l’aplicació de que disposa la Disposició Transitòria 4a i 9a de la Llei de l’Impost quan es percebi un capital diferit d’un contracte d’assegurança o es transmetin accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva.

– S’estableix una petita modificació en relació amb les dades que han de constar en la declaració anual de retencions.

– En relació amb els règims especials, s’estableixen, d’una banda, regles especials de quantificació del deute tributari i de documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud en el règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol i, per una altra, en relació amb els guanys patrimonials per canvi de residència, es detallen el termini en què s’han de declarar les mateixes, els requisits per sol·licitar l’ajornament del deute tributari i, si s’escau, la seva pròrroga, en desplaçaments temporals o a determinats països, i els requisits de la comunicació, així com el termini de declaració en cas d’incompliment, en els supòsits de canvi de residència a altres estats de la Unió Europea.

– Es regula la mobilització dels drets econòmics entre Plans d’Estalvi a llarg termini.

– Es preveu la regularització de deduccions per incompliment de requisits.

Per a més detall, adjuntem l’enllaç de la publicació al BOE d’aquest RD 633/2015.