Que quedi constància en l’acta de la Junta de Socis

Pròximament es celebrarà la Junta General per aprovar els comptes anuals de la SL que vostè administra. Recordi com cal redactar l’acta.

Contingut; La llei imposa l’obligació de documentar en l’acta els acords adoptats per la Junta General. L’acta ha de plasmar tot el que succeeixi a la reunió i expressar la data, el lloc de celebració, i el mètode de convocatòria (incloent el text íntegre d’aquesta), la llista d’assistents amb la firma de tots ells (indicant qui comparèixer per representació) i el resum dels acords debatuts, indicant quins han estat aprovats i el resultat de la seva votació.

Aprovació; L’acta haurà de ser aprovada per la pròpia Junta al final de la reunió, o dins dels 15 dies següents pel president de la Junta i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un en representació de la minoria. La falta d’aprovació de l’acta no significa que els acords no siguin vàlids, però dificulta la seva prova i eficàcia. Per exemple, si es designa un nou administrador, l’acord podrà inscriure’s al Registre Mercantil (ja que l’administrador ha de certificar que l’acta està aprovada).

Acta notarial: Recordi que l’acta podrà ser aixecada per un notari a iniciativa dels administradors o, si es sol·licita amb cinc dies d’antelació, a iniciativa dels socis que representin almenys el 5% del capital social (l’1% en les SA).

Omissió: Les actes degudament redactades i aprovades donen fe dels acords i de la resta d’extrems consignats en elles. No obstant, encara que un acord pres per la Junta no consti en l’acta, seguirà sent vàlid si és voluntat dels socis (degut a que l’acta no és més que l’instrument en el que es plasmen els acords). Això sí; haurà de ser transcrit al llibre d’actes. Per exemple, si dos socis únics van al notari i designen a un d’ells com a administrador, encara que no hagin celebrat una junta especifica , el nomenament serà vàlid, i hauran d’incloure l’acord en el llibre d’actes amb posterioritat.

 

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament mercantil:  cmasip@cigassociats.com