Recordatori finalització campanya Renda i Patrimoni 2019

Recordin que el proper dimarts 30 de juny serà el darrer dia del període voluntari per poder presentar les declaracions de l’Impost de la Renda i el Patrimoni corresponents a l’exercici 2019. A partir d’aquest dia, les possibles presentacions d’aquest impostos s’hauran de satisfer amb els corresponents recàrrecs per extemporaneïtat que recull la Llei General Tributària.

A més, fins al dimecres dia 25 de juny (inclòs), els resultats a ingressar es podran domiciliar per ser satisfets el 30 de juny. Amb posterioritat a aquesta data, s’hauran de satisfer mitjançant càrrec instantani (NRC) que podrà obtenir de la seva entitat financera.

 

Recordin que poden acollir-se al fraccionament que ofereix Hisenda en la pròpia declaració. En aquest cas, podran satisfer:

  • Un 60% de la quota a pagar fins al proper 30 de juny
  • El 40% restant, podrà abonar-se fins al dia 5 de novembre de 2020

 

Si s’opta per aquesta alternativa no haurà de satisfer ni interessos de demora ni recàrrecs, i tampoc ha d’aportar garanties (sigui quin sigui l’import ajornat). Això sí, dit fraccionament només és possible si es presenta la declaració de l’IRPF dins el termini legal (fins al 30 de juny de 2020), no podent sol·licitar-se en les declaracions presentades fora de termini.

 

No obstant això, també pot ajornar la quota de l’IRPF (com la resta d’impostos) i sol·licitar un ajornament més gran. En aquest cas, l’ajornament ja no serà gratuït, sinó que, en general, haurà de satisfer un interès de demora del 3,75% anual.

Si l’import a ajornar supera els 30.000 euros (per si sol o juntament amb altres deutes tributaris que ja tingui ajornades), s’haurà d’aportar garantia.

Per reservar cita o qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a rlopez@cigassociats.com.