Sense secrets amb Andorra

Sense secrets amb Andorra

Si vostè o algun conegut té comptes o dipòsits en bancs d’Andorra, tingui en compte que a partir de l’any que ve està previst que es posi fi al secret bancari en aquest país. En aquest sentit, a partir de 2018 Andorra informarà a la resta de països de la UE dels comptes dels que els seus respectius ciutadans siguin titulars amb efectes retroactius des al 31 de desembre del 2016.

Més informació….

Terminis: A aquests efectes, ha de facilitar aquesta informació a cada país de forma automàtica i anual en dues fases:

–          A partir del primer semestre de 2018, començarà a facilitar informació sobre els comptes de persones físiques amb un saldo superior a un milió de dòlars americans.

–          A partir del primer semestre de 2019, informarà sobre els comptes de persones físiques d’import inferior a un milió i de societats amb un saldo superior a 250.000 dòlars.

–          Al quantificar els imports anteriors, han d’agregar tots els saldos bancaris existents en una mateixa entitat financera que siguin titularitat de la mateixa persona.

Informació: En concret, Andorra facilitarà la següent informació:

–          Números de compte, titulars i saldo a 31 de desembre. Si el compte ha estat cancel·lat a meitat d’any, informarà del saldo en aquest moment i de la data de cancel·lació.

–          Interessos satisfets i altres ingressos derivats dels comptes.

Sense informar: No obstant, la següents comptes estan exemptes de ser informades:

–          Aquelles que siguin titularitat de societats i el saldo no excedeixi de 250.000 dòlars.

–          Comptes inactives amb saldos que no superin els 1.000 dòlars.

–          Comptes amb un saldo mitjà anual inferior a 10.000 dòlars destinades a satisfer rebuts domiciliats de propietats immobiliàries que es posseeixin a Andorra (llum, aigua, calefacció…).

–          Comptes de valors amb saldo mitjà de fins a 50.000 dòlars en què es dipositin només títols de deute públic andorrana.

Segons això, si coneix a algú que disposi de comptes a Andorra sense declarar, recomani-li que regularitzi la seva situació abans que Hisenda disposi de la informació. Si, per exemple, el seu conegut és una persona física que va obrir un compte a Andorra el 2015 amb un saldo superior a 50.000 euros:

–          Model 720. Recomani-li que presenti la Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger de 2015. Si regularitza la seva situació abans que ho faci Hisenda, reduirà la quantia de les sancions aplicables.

–       IRPF. Així mateix, si des de llavors ha percebut rendiments per aquest compte, digui-li que presenti complementàries de l’IRPF de 2015 i 2016 i els inclogui, així evitarà rebre una sanció per deixar d’ingressar, i només li han d’imposar recàrrecs per presentació fora de termini.