Així seran les noves hipoteques

Així seran les noves hipoteques

El Ministeri d’Economia disposa ja del dictamen del Consell d’Estat sobre l’avantprojecte de Llei Reguladora de Contractes de Crèdit Immobiliari, que va ser aprovat per la comissió permanent al setembre.

Més informació:

L’avantprojecte esta pendent d’aprovació per el Consell de Ministres. L’objectiu del Govern és que entri en vigor abans no acabi l’any.

Aquest seran els principals canvis per els clients:

  1. Hipoteques vinculades: Queda prohibit que una entitat obligui al client a contractar amb ella una assegurança o qualsevol altre producte associat per atorgar el préstec.
  2. Desnonaments: El bans només podrà instar la execució hipotecaria si la manca de pagament equival al 2% del deute pendent o a nou (9) quotes durant la primera meitat del préstec. (Actualment son tres quotes, tot i que el tràmit administratiu demora el procés al menys vuit mesos).
  3. Interessos de demora:  No podran superar tres vegades el preu legal del diner. Actualment no existeix cap llindar.
  4. Reemborsament anticipat: Els bans deixaran de cobrar penalització si el client sol·licita l’amortització total o parcial, llevat si ho fa en els tres primers anys del préstec. En aquest cas, podrà cobrar un màxim del 0,5% sobre la quantitat amortitzada.
  5. Tipus fix: Per incentivar el canvi d’hipoteca variable a fixe, es suprimeix la comissió corresponent a partir del tercer any. Els dos anys anteriors el recàrrec es limita al 0,25% del crèdit. A més, es redueixen al mínim els costos de la nova escriptura.
  6. Dues visites al notari: La primera és gratuïta, ha d’efectuar-se en els set dies anteriors a la signatura, i té com a objectiu assessorar al client, informar sobre totes les clàusules del préstec i resoldre possibles dubtes. El notari quedarà obligat a vigilar que el contracte no reuneixi cap clàusula declarada abusiva per sentència. Existeix un registre per comprovar aquest extrem.
  7. Despeses de formalització: La norma obliga al banc a desglossar en el contracte les despeses re registre, notari i altres associades. No exigeix especificar a qui correspon el seu abonament, si a l’entitat o al client.