Aprovada la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

Aprovada la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom

La Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom s’ha aprovat al Senat i s’ha publicat al BOE, amb efectes des del 26 d’octubre de 2017, excepte algunes mesures que entraran en vigor en  el 2018. Es contemplen modificacions en la tarifa plana de 50 euros, deduccions de les despeses de subministraments, com l’aigua, gas, electricitat i telefonia, compatibilitzar el 100% del treball per compte propi amb la pensió o millora de bonificacions per altes de familiars col·laboradors, entre altres mesures.

Totes les novetats que la reforma comporta per als autònoms a continuació:

 1. Tarifa plana ampliada a 1 any i més reduccions de quota

Els treballadors per compte propi o autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors (actualment són 5 anys), tindran dret a:

 • Una reducció en la cotització per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, que quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta (actualment 6 mesos de durada), en el cas que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui.
 • Alternativament, aquells autònoms que optessin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, comporten durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, una reducció del 80% sobre la quota per contingències comunes.
 • Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst, i amb independència de la base de cotització triada, comporten, durant 12 mesos més, les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes:
  • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos.
  • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents a l’anterior reducció.
  • Una bonificació equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents a l’anterior reducció.
  • En cas de discapacitats o víctimes de violència domèstiques o terrorisme, un 50% durant 48 mesos.
 • En el cas que els treballadors per compte propi siguin menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, comporten, a més de les reduccions i bonificacions anteriors, una bonificació addicional equivalent al 30%, sobre la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació, fins a completar un màxim de 36 mesos entre totes les bonificacions i reduccions.
 • En cas de reprendre una activitat per compte propi, si l’autònom, menor de 30/35 anys o no, hagués gaudit dels anteriors beneficis en el seu anterior període d’alta, el període de baixa exigit per poder beneficiar-se dels nous beneficis serà de 3 anys (en lloc dels 2 previstos amb caràcter general).

 1. Bonificacions per maternitat i paternitat

La reforma de la llei contempla bonificacions de quotes de Seguretat Social en situacions de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda, acolliment o risc durant l’embaràs o la lactància natural: Es manté la bonificació del 100% de la quota d’autònoms (homes o dones), a aplicar sobre la base mitjana dels últims dotze mesos, trobant la novetat en què s’amplia l’edat del menor que pot donar aquest dret, passant dels actuals 7 anys als 12 anys. La bonificació serà compatible també amb la bonificació que correspongui al treballador que el substitueixi si escau mitjançant un contracte d’interinitat (100% de totes les quotes).

A més, hi ha una nova bonificació de quotes a les treballadores autònomes que es reincorporen a la feina després del cessament de l’activitat per maternitat, adopció, guarda, acolliment i tutela: les autònomes que es reincorporen després d’alguna d’aquesta situació, dins dels dos anys següents al cessament, tindran dret a una bonificació de la quota de contingències comunes (inclosa incapacitat temporal) que quedarà fixada en 50 euros / mes durant un període de no més de 12 mesos següents a la reincorporació(quan optin per cotitzar per la base mínima ) o d’un 80% sobre la quota per contingències comunes (sobre base mínima amb IT) en cas d’optar per una base superior a la mínima.

 1. Deduccions de les despeses per treballar a casa

Tal i com els vam avançar en una informació prèvia, els autònoms podran deduir-se a l’IRPF les despeses de subministraments i manutenció.

S’inclou per als autònoms en estimació directa en l’IRPF la possibilitat de deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior.

També, poden deduir les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors (això és, amb caràcter general, 26,67 € si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 € si és a l’estranger, quantitats que es dupliquen, al seu torn, si es pernocta com a conseqüència del desplaçament).

 1. Bonificacions per contractar familiars

Com ja els vam explicar en una notícia anterior, la llei preveu bonificacions per la contractació de familiars. En concret, s’incorpora una nova bonificació del 100% de la base de cotització per contingències comunes, durant 12 mesos, per la contractació indefinida de familiars (cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau). Com de costum es vincula la bonificació a què l’autònom compleixi 2 requisits:

 • Mantingui el nivell d’ocupació assolit amb la contractació en els 6 mesos posteriors (no es tindran en compte els acomiadaments que no hagin estat declarats improcedents, ni les dimissions, fi del contracte per expiració del temps o finalització de l’obra o servei, la no superació del període de prova, mort o incapacitat del treballador).
 • No hi hagi extingit contractes per causes objectives o acomiadaments disciplinaris reconeguts o declarats judicialment improcedents en els 12 mesos anteriors a la contractació.

A la ja existent bonificació per l’alta en l’activitat de familiars col·laboradors, ara es clarifica com a possible destinatari de la bonificació a la parella de fet (sempre que aquesta no estigui casada amb una altra persona), amb qui convisqui l’autònom de manera estable durant almenys 5 anys. La situació s’ha d’acreditar mitjançant certificat d’empadronament o document públic de constitució de la parella.

A més, s’afegeix a les ja existents una nova possibilitat de contractació per compte d’altri que afecta els fills de l’autònom quan aquests tinguin més de 30 anys. D’aquesta manera, l’autònom també podrà contractar, en règim general, als més grans de 30 anys amb una discapacitat física o sensorial igual o superior al 33% i inferior al 65% sempre que aquests causin alta per primera vegada en el sistema.

 1. Més canvis de bases de cotització

Està previst que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). En l’actualitat es permeten 2 canvis a l’any.

Una de les reivindicacions del sector durant molts anys ha estat també la cotització per dies naturals en lloc de per mesos complets. En conseqüència, la reforma preveu que l’afiliació i fins a tres altes / baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin els requisits i condicions determinants de la inclusió al RETA o cessament de l’activitat respectivament.

 1. Compatibilitat de la pensió de jubilació i la realització de treballs per compte propi

Un aspecte nou de la pretesa reforma és la possibilitat de poder compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% amb el treball per compte aliè. Per això, el pensionista haurà d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri. Sens dubte una mesura que intentarà afavorir la creació d’ocupació en el mercat.

 

 1. Reconeixement dels accidents in itinere

Aquí es presenta una vella reivindicació del col·lectiu d’autònoms, és a dir, la consideració com a accident laboral l’ocorregut en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. És important tenir en compte que a efectes de l’accident in itinere s’entendrà com a lloc de la prestació l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.

 1. Pluriactivitat i cotització a temps parcial

Aquells treballadors autònoms que estiguin cotitzant en règim de pluriactivitat, tindran dret a la devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin la quantitat que s’estableixi anualment en la LPGE, amb el límit del 50% de les quotes ingressades al RETA per contingència comuna. La devolució s’ha de realitzar abans de l’1 de maig de l’exercici següent.

En canvi, queda pendent d’estudi i d’implantació la possibilitat que el treballador autònom pugui cotitzar a temps parcial. Aquesta situació queda en suspens fins l’1 de gener del 2019.

 1. Recàrrecs per ingressos fora de termini

En cas que l’obligat hagi complert les seves obligacions de transmissió o presentació de liquidació de quotes respecte al seu personal, el recàrrec passarà a ser d’un 10% (en lloc del 20% actual) si s’abona dins del mes següent al venciment de seu ingrés. Superat aquest termini passarà a ser del 20% (segueix com abans). Aquesta mesura busca no penalitzar a l’autònom quan hi ha voluntat de pagament i no demorar el deute.

Esperem que li hagi estat d’utilitat el resum que els hem ofert sobre la nova llei d’Autònoms. Els nostres professionals estan a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.