Com repartim els dividends?

Quan una SL reparteix dividends, habitualment aquest repartiment es fa en proporció al percentatge de capital de cada soci. No obstant això, els estatuts poden preveure que els dividends es reparteixin «per caps».

Segons una recent resolució, i deixant a banda la possibilitat de preveure participacions privilegiades, també és possible establir als estatuts socials que el repartiment de dividends es faci «per caps». És a dir, que cada soci cobri el mateix dividend amb independència del seu percentatge en el capital social. Això és possible perquè la llei especifica que, el repartiment de dividends es farà en proporció a la participació en el capital, llevat disposició contrària en els estatuts, de tal manera que aquests poden establir altres regles de repartiment.

Possibles situacions. Pactar un repartiment de dividends per caps pot ser útil en algunes situacions;

– Cas 1: Empreses familiars. Vostè té una empresa en la qual un dels seus fills ostenta un percentatge de participació major que la resta, ja que està més implicat en el negoci i més preparat per prendre decisions. No obstant això, la seva voluntat és que tots cobrin els mateixos dividends, per assegurar a cadascun uns ingressos fixos.

– Cas 2: Socis i gestors. Vostè està en procés de constituir una SL amb altres socis, però el seu percentatge de participació serà inferior. No obstant això, en atenció a la implicació de cadascú en el projecte, pot proposar que el dividend sigui igual per a tots.

En resum, els estatuts poden establir que si la societat té beneficis, els dividends es reparteixin «per caps». És a dir, que cada soci cobri el mateix dividend independentment de quin sigui el seu percentatge en el capital social.

 

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament mercantil:  cmasip@cigassociats.com