Concessió dels ajuts dels Cupons a la Innovació i a l’estratègia 2020

OBJECTE

Concessió dels ajuts dels Cupons a la Innovació i a l’estratègia, que preveu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

CATEGORIES

 • Noves iniciatives disruptives: Transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies exponencials, a les noves tendències del consumidor, a nous models de negoci i a les transformacions sorgides del canvi climàtic o a la crisi de la COVID-19.
 • Fiscalitat de la innovació: Obtenció de certificats en matèria d’R+D+i emesos per empreses o entitats acreditades.
 • Model de gestió i de processos d’innovació: Implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
 • Propietat Industrial: Identificació d’una estratègia de propietat Industrial i intel·lectual adient, així com a la redacció i presentació d’una patent o un model d’utilitat.
 • Economia circular: Contractació de proveïdors experts en economia circular amb l’objectiu que millorin la sostenibilitat els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci.

BENEFICIARIS

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i un mínim de quatre anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

Un beneficiari pot rebre 2 cupons si un d’ells és de propietat industrial o fiscalitat.

DESPESES SUBVENCIONABLES

El cost de la prestació del servei d’assessorament o implementació per part d’un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

CARACTERÍSTIQUES

 • Termini d’execució: Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i el 30 de novembre de 2021.
 • Procediment de concessió: Concurrència no competitiva, les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

QUANTIA DE L’AJUT

Sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada, la quantia màxima de la subvenció serà la següent:

 • Noves iniciatives disruptives: 8.000 euros.
 • Fiscalitat de la innovació: 2.500 euros.
 • Nous models de gestió i processos d’innovació: 6.000 euros.
 • Propietat Industrial: 4.000 euros pels serveis d’estratègia i 2.500 euros pels serveis de redacció i presentació.
 • Economia circular: 6.000 euros

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 100% del cost aprovat de l’actuació subvencionada.

TERMINI

Es podran sol·licitar fins a les 14:00 hores del dia 17 de novembre de 2020 o fins l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts. Per més info: info@inigest.com