El Ministeri d’Economia preveu tancar 1,5 milions de societats “zombies”

L’Agència Tributària procedirà a retirar els NIF de les empreses a les quals es doni “mort civil”

S’elabora un sistema per sancionar a 150.000 empreses que no presenten comptes anuals

El Ministeri d’Economia ha posat els seus ulls en el que considera un focus immens de frau i corrupció, com són les prop de 1’5 milions de societats “zombis”. Amb això, es pretén eliminar a les empreses que hivernen en els Registres Mercantils, amb anys d’inactivitat i suportant deutes que es mengen tots els seus beneficis quan tornen a operar.

Per a aconseguir aquest objectiu, es pretén dotar a l’Institut Nacional de Comptabilitat (ICAC) de més recursos i mitjans perquè pugui sancionar amb una major contundència que en l’actualitat a les societats que no presenten els comptes anuals (unes 150.000 en total).

En l’actualitat, el volum de sancions que s’imposen afecten els casos més greus i és limitat. D’aconseguir-se més mitjans materials i personals per l’ICAC, es podrien generalitzar les sancions, que segons estableix la Llei de Societats de Capital oscil·len entre els 1.200 i els 60.000 euros en el cas de les Pimes, i de fins a 300.000 euros per a les societats que facturen més de sis milions d’euros en l’exercici.

Per aconseguir una eficàcia sancionadora més elevada, Economia es planteja en l’actualitat, que siguin els Registres Mercantils els que remetin els expedients informatius dels incompliments a l’ICAC perquè sigui aquest el que sancioni.

 

Finalment, quedarà en mans de l’Agència Tributària el cobrament de les sancions, percebent un percentatge sobre les mateixes, tal com realitza ja amb altres organismes de les Administracions Públiques. A més, procedirà a la revocació dels NIF de les empreses donades de baixa del Registre Mercantil. Segons l’Agència Tributària, les societats inactives o amb escassa o nul·la activitat constitueixen un col·lectiu de risc que s’ha de controlar.

Amb la revocació del NIF de l’empresa s’aconsegueix que el Registre en el qual estigui inscrita la societat incorpori en el full obert a l’entitat una nota marginal per evitar que pugui realitzar-se cap inscripció. També comporta la baixa en el Registre d’Operadors Intracomunitaris, la baixa en el Registre de Devolució Mensual de l’IVA i la impossibilitat de realitzar operacions bancàries en els comptes o dipòsits d’aquestes societats. I altres d’important rellevància administrativa, com la impossibilitat d’obtenir el certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries, que expulsa qualsevol societat automàticament de la roda de la contractació pública.

 

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Mercantil del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a rlopez@cigassociats.com.