Novetats tributàries en la Llei de Pressupostos de l’any 2018

Al BOE del passat 4 de juliol de 2018 es va publicar la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. En aquesta, entre altres coses, s’introdueixen diverses novetats fiscals que queden recollides al Títol VI (article 59 i ss.)

A continuació fem un breu repàs de les mesures més rellevants dels principals tributs:

IRPF

Major reducció per rendiments del treball (efectes 5/7/18)
En l’IRPF, amb l’objecte de reduir la càrrega impositiva dels treballadors amb menors rendes, s’augmenta la reducció per obtenció de rendiments del treball. En aquest sentit, l’article 20 resulta modificat tant per pujar el llindar de renda que marca la possibilitat d’aplicar la reducció com per incrementar el propi import de les reduccions.
S’afegeix una disposició addicional per regular les retencions del 2018 amb caràcter previ a l’entrada en vigor de la LPGE 2018.

Deducció per inversió en entitats de nova creació: «business angel» (efectes 1/1/18)
Es modifica l’article 68.1 augmentant tant el percentatge de deducció (que passa a ser de 30%) com la base de la deducció (ara és de 60.000 euros).

Augment quanties de ladeducció per maternitat, família nombrosa i discapacitat
(Efectes 1/1/18) Pel que fa a la deducció per maternitat, s’incrementa (fins a 1.000 euros) l’incentiu fiscal quan s’hagi de suportar despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres educatius autoritzats.
(Efectes 5/7/18) En relació amb les deduccions per persones amb discapacitat a càrrec, les modificacions suposen l’extensió dels supòsits als quals s’aplica, en incloure el cònjuge no separat legalment quan aquest sigui una persona amb discapacitat que depengui econòmicament del contribuent.
(Efectes 5/7/18) S’incrementa la quantia dels límits establerts per a les deduccions per família nombrosa, per cada un dels fills que formen part de la família nombrosa en la data de meritació de l’impost en què excedeixi el nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria ordinària general (3) o especial (5), segons correspongui.
(Efectes 1/1/18) S’estableix una deducció sobre la quota a favor de contribuents els quals els restants membres de la unitat familiar resideixin en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, fet que els impedeix presentar declaració conjunta. Amb això es pretén deixar la seva situació tributària com si ho haguessin pogut presentar.

Gravamen especial determinades loteries i apostes (efectes 5/7/18)
L’import que ara quedarà exempt s’eleva substancialment, arribant ara a 40.000 euros. Si bé, es crea una disposició transitòria trenta-cinquena que redueix els imports per als anys 2018 (10.000.-€) i 2019 (20.000.-€).

Obligació de declarar
Es modifiquen els articles 96.2 i .3 LIRPF, en dos sentits:
1) (Efectes 1/1/18) Es crea un límit quantitatiu que eximeixi de l’obligació de presentar declaració quan s’obtinguin guanys patrimonials derivats d’ajuts públics de reduïda quantia, i,
2) (Efectes 5/7/18) S’augmenta el llindar inferior de l’obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del treball que augmenta fins als 14.000 euros. Amb caràcter transitori, fins a l’entrada en vigor del nou precepte, el límit es situarà en 12.643 euros.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Patent Box (efectes 1/1/18)
En l’àmbit de l’Impost sobre Societats es modifica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles i el seu règim transitori («patent box») per exigències de la normativa internacional en aquesta matèria.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Com és habitual en els últims anys, es prorroga durant l’any 2018 l’exigència del seu gravamen.
Amb efectes d’1 de gener de 2019:
Article 33. Bonificació general de la quota íntegra. «Sobre la quota íntegra de l’impost s’aplicarà una bonificació del 100% als subjectes passius per obligació personal o real de contribuir.»

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Tipus impositius (efectes 5/7/18)
Destaca la rebaixa del tipus impositiu aplicable a l’entrada a les sales cinematogràfiques, que passa de tributar del 21% al 10%.