Règim de devolució mensual de l’IVA

Recordeu que durant el mes de novembre, la seva empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA

(REDEME) per a l’exercici següent.

Per poder fer-ho s’han de reunir els següents requisits:

1. Sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació d’un Model 036 de declaració censal.

2. Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries.

3. No trobar-se en cap supòsit de revocació del NIF.

4. No trobar-se en cap supòsit que portin a la baixa cautelar del REDEME ( Com per exemple no realitzar,

cap activitat econòmica).

 

D’aquesta manera si el resultat d’alguna de les declaracions d’IVA surt a favor seu, podrà sol·licitar la devolució en

la mateixa declaració sense haver d’esperar

a l’última declaració de l’any. Això pot suposar en determinades ocasions importants estalvis financers.

IMPORTANT: Cal tenir en compte, que si s’opta pel REDEME la seva empresa estarà obligada a declarar l’IVA

mensualment i a presentar

el llibre registre per internet a través del sistema SII ( Subministrament immediat d’informació).

No obstant això si la seva empresa factura més de 6.010.121,04 euros, estarà obligada a presentar els registres a través del SII,

i creiem que un futur no molt llunyà totes les empreses acabaran dins del sistema.

Per qualsevol dubte ens poden contactar a:  cig@cigassociats.com o amb el vostre gestor

del departament comptable i fiscal.