Etiqueta: IVA

Canvis en ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris

La modificació de la Llei concursal inclou novetats en aquesta matèria a partir del 2023, establint terminis màxims de concessió dels ajornaments i que varien en funció de la garantia. La Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de

Continue Reading

Devolució de l’IVA suportat a la UE

El 30 de setembre finalitza el termini per a presentar el model 360 i sol·licitar la devolució de l’IVA suportat en altres països de la UE durant el 2021. Si en 2021 la seva empresa va enviar a algun treballador a fer tasques a un altre país de la Unió Europea, o bé a alguna

Continue Reading

El govern rebaixa l’IVA de l’electricitat al 5% fins a final d’any

Amb efectes 1 de juliol de 2022 i fins al proper 31 de desembre de 2022, va entrar en vigor l’última mesura aprovada pel govern segons publicat en l’article 18 del RDL 11/2022 de 25 de juny, s’estableix una rebaixa del 10% al 5% en el tipus impositiu de l’iva que recau sobre tots els components de la factura

Continue Reading

Millores en la tributació dels plans de pensions empresarials

Recentment s’ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació. Entre altres canvis normatius, aquesta llei millora els incentius fiscals aplicables a les aportacions a plans de pensions empresarials, principalment en el cas dels treballadors amb rendes del treball més baixes.   Canvis

Continue Reading

És possible deduir l’IVA abans de l’inici de l’activitat empresarial?

L’IVA suportat en la compra de béns o serveis durant la “fase preparatòria” d’un negoci (és a dir, amb anterioritat a l’inici de l’activitat) és deduïble. Per a això, n’hi ha prou amb la demostració que, en incórrer en aquestes despeses, es tenia la intenció d’iniciar una activitat que donava dret a deduir l’IVA suportat.

Continue Reading

Com comptabilitzar l’exoneració per ERTEs de la Seguretat Social

En primer lloc recordar que les bonificacions i les reduccions de quotes a la seguretat social, són deduccions que resulten d’aplicació en determinats % de la quota. La finalitat de les bonificacions i reduccions de quotes, és principalment la reducció de les despeses de seguretat social de l’empresa, per tant, el tractament comptable d’aquestes bonificacions, es realitza com si

Continue Reading

Al novembre: model 232 declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades

Recordeu que durant el mes de novembre, les empreses en què l’exercici coincideix amb l’any natural, han de presentar el model 232 «Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals» corresponent a l’exercici 2019. Les empreses en què l’exercici social no coincideix amb l’any natural han

Continue Reading

Al novembre: Model 583 liquidació producció d’energía eléctrica

Com l’any passat, durant aquest mes de novembre caldrà que presentin els models 583, d’acord amb l’Ordre HAP/703/2013 . Aquest any caldrà presentar dos models 583: – Abans del 20 de novembre: pagament a compte corresponent a la producció de gener a setembre del 2020. – Abans del 30 de novembre: autoliquidació corresponent a la

Continue Reading

Règim de devolució mensual de l’IVA

Recordeu que durant el mes de novembre, la seva empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA (REDEME) per a l’exercici següent. Per poder fer-ho s’han de reunir els següents requisits: 1. Sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació d’un Model 036 de declaració censal. 2. Trobar-se al corrent de les seves

Continue Reading

Novetats fiscals

Impost sobre Societats: S’estableix que el termini per a presentar la declaració continua sent el mateix de sempre, encara que els Comptes Anuals no hagin estat aprovats amb anterioritat, en virtut de les mesures especials establertes en el RD-Llei 8/2020, pel qual es suspenien els terminis per a formular i aprovar comptes. Per tant, es

Continue Reading