Blog C&G

Encara tens crèdit??

Les empreses disposen anualment d’un crèdit per finançar la formació programada, l’import de la qual resulta d’aplicar a la quantia ingressada per l’any anterior en concepte de quota de formació professional, el percentatge que anualment s’estableix per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, en funció de la grandària de l’empresa. Des de 2018, s’estableix

Continue Reading

Opció pel règim de devolució mensual d’IVA

Recordeu que durant el mes de novembre l’empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA a partir de l’any que ve. A aquest efecte, ha de complir els requisits següents: Ha de sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació del model 036 de declaració censal. En concret, haurà de marcar la casella

Continue Reading

Al novembre, model 232

Recordeu que durant el mes de novembre s’ha de presentar el Model 232, declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. Aquest model s’ha de presentar al mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (per tant, al mes de novembre,

Continue Reading

App informàtica per orientar les parelles separades sobre el repartiment dels fills petits

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha creat una aplicació informàtica per assessorar a les parelles i també als professionals que intervenen en processos de separació i divorci, sobre com tractar als fills més petits durant tot el procés de ruptura dels progenitors. La finalitat d’aquesta aplicació és la de proporcionar un

Continue Reading

Notificacions telemàtiques obligatòries

Des del passat 1 d’octubre de 2018, tant la Tresoreria General de la Seguretat Social com l’Agència Tributària de Catalunya  han establert l’obligatorietat de comunicar-se amb els contribuents mitjançant notificacions o comunicacions telemàtiques per via electrònica. Aquesta obligatorietat (per part d’alguns col·lectius), ja s’havia anat implementant en diferents etapes per part de l’Agència Estatal d’Administració

Continue Reading

IMPOST DE LES HIPOTEQUES

El Tribunal Suprem estableix que és el Banc i no el client qui ha de pagar l’impost de les Hipoteques, però només un dia després de fer pública la sentència, recula. El Tribunal Suprem ha dictaminat què qui ha d’abonar l’impost sobre actes jurídics documentats en les escriptures públiques de préstec amb garantia hipotecaria és

Continue Reading

MODIFICACIÓ EN EL LÍMITS D’EXCLUSIÓ METODE D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA EXERCICI 2019

“A partir de l’exercici 2019, és redueixen el límits excloents en l’aplicació del règim en estimació objectiva”. Tal i com va sortir publicat en l’ordre HFP/1159/2017 del  01-12-2017, els límits excloents en l’aplicació del règim en estimació objectiva del IRPF i el règim simplificat en IVA del exercici 2018 és modificaven de la següent manera

Continue Reading

LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT /PATERNITAT, EXEMPTA DE L’IRPF

El passat divendres 3 d’octubre, la Secció Segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem va dictar la sentència nº 1462/2018 per la qual es desestima el recurs de l’Advocacia de l’Estat i s’estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la

Continue Reading

VALIDESA DEL WHATSAPP COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ EN LES RELACIONS LABORALS

En l’actualitat, una de les eines que més s’utilitzen de manera quotidiana en les relacions laborals són els telèfons intel·ligents i en particular l’aplicació de WhatsApp com a forma de comunicació. Aquesta eina ha guanyat terreny degut a la celeritat que permet en les comunicacions entre empresari i treballador. Entorn a la seva utilització per

Continue Reading

Novetats tributàries en la Llei de Pressupostos de l’any 2018

Al BOE del passat 4 de juliol de 2018 es va publicar la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. En aquesta, entre altres coses, s’introdueixen diverses novetats fiscals que queden recollides al Títol VI (article 59 i ss.) A continuació fem un breu repàs de les mesures

Continue Reading