Blog C&G

FORMACIÓ en Finances per no financers

Continue Reading

¿Cobrem un dividend a compte?

Davant la possibilitat que els dividends tributin més a partir del 2020, consideri la possibilitat de distribuir un dividend a compte el 2019. Major tributació Com haurà llegit en premsa, és possible que a partir de l’any vinent augmenti la tributació dels dividends. De fet, el projecte de Pressupostos Generals que es va presentar a

Continue Reading

Tributació dels premis de loteria

Si ha adquirit algun dècim per al sorteig de Nadal de la Loteria Nacional, no oblidi que els premis de Loteries i Apostes de l’Estat, comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja Espanyola i entitats anàlogues europees tributen en l’IRPF a un tipus fix del 20%. A aquests efectes, els perceptors d’aquests premis, en el moment del

Continue Reading

Aplicació del règim en estimació objectiva de l’IRPF- I el règim especial simplificat de l’IVA a l’exercici 2020 «Mòduls»

  “ ÉS MANTENEN ELS MATEIXOS SIGNES, ÍNDEXS O MÒDULS PER A L’EXERCICI 2020” Segons ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre de 2019. Els Límits excloents a tenir en compte a partir del 01-01-2020, són:   Aquesta ordre no aclareix quins seran els límits de ventes i compres per poder aplicar el règim de mòduls per 2020. Recordem que estava previst que aquests límits s’havien de reduir a partir de 2020 (així està dictaminat a la llei). No obstant, el més probable és que els actuals límits no canviïn i s’acabin prorrogant un any més.

Continue Reading

Lloguer i obres

Quan es lloga un local o unes oficines per establir un negoci, moltes empreses només presten atenció a negociar la renda i la durada del contracte, però convé estar atents en matèria d’obres… Arrendaments. En els lloguers per us diferent al de vivenda (locals, oficines, naus…), les parts tenen llibertat per pactar les condicions. Atenció!

Continue Reading

Obligatorietat del Protocol d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe és un document que recull dues vessants: mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe al si de l’organització. Tal i com marca la Llei

Continue Reading

FORMACIÓ en Finances per no financers

Continue Reading

Obligacions en matèria de seguretat social en desplaçaments temporals de treballadors a l’estranger

Per treballador desplaçat temporalment, s’entén aquell treballador que havent estat contractat per a treballar en un país concret, és assignat amb caràcter temporal per a prestar serveis laborals a un tercer país. Com a norma general, el treballador té el dret a ser contribuent a un sol règim de Seguretat Social.*   * Aquesta obligació,

Continue Reading

La successió intestada en les parelles de fet

Quines conseqüències es produeixen per el supervivent de la parella estable, després de la mort de l’altre membre, quan aquest últim no ha atorgat cap testament? Qui ha conviscut com a parella de fet, en el moment de la mort del seu company, pot adquirir la condició d’hereu, equiparant-se els seus efectes als d’un matrimoni?

Continue Reading

El cost del lot de Nadal

El proper Nadal la seva empresa vol lliurar una cistella als seus empleats. Tingui en compte algunes consideracions fiscals que poden ajudar a reduir el seu cost total.   Moltes empreses no adopten cap precaució especial a l’hora de comptabilitzar les factures dels cistells de Nadal: les computen com a despesa, es dedueixen l’IVA i

Continue Reading