Blog C&G

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció

OBJECTE Concessió de subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la COVID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors amb contracte indefinit.   BENEFICIARIS Micro i petites empreses

Continue Reading

Recordatori finalització campanya Renda i Patrimoni 2019

Recordin que el proper dimarts 30 de juny serà el darrer dia del període voluntari per poder presentar les declaracions de l’Impost de la Renda i el Patrimoni corresponents a l’exercici 2019. A partir d’aquest dia, les possibles presentacions d’aquest impostos s’hauran de satisfer amb els corresponents recàrrecs per extemporaneïtat que recull la Llei General

Continue Reading

BISIO: L’eina que t’ajudarà a entendre millor el teu negoci

BISIO és un quadre de comandament fet a mida pel teu negoci, amb l’acompanyament dels millors professionals que t’ajuden a definir quins són els indicadors clau.    

Continue Reading

Novetats fiscals

Impost sobre Societats: S’estableix que el termini per a presentar la declaració continua sent el mateix de sempre, encara que els Comptes Anuals no hagin estat aprovats amb anterioritat, en virtut de les mesures especials establertes en el RD-Llei 8/2020, pel qual es suspenien els terminis per a formular i aprovar comptes. Per tant, es

Continue Reading

Impagats. El procediment monitori com a eina per recuperar l’IVA meritat

El procediment monitori el trobem regulat als articles 812 a 818 de la Llei d’Enjudiciament Civil. Es tracta d’un procediment judicial que pretén la recuperació d’impagats mitjançant un procediment senzill. Per mitjà del procediment monitori, es pot reclamar el pagament d’un deute dinerari de qualsevol import, líquid, determinat, vençut i exigible, sempre que es pugui

Continue Reading

Recuperació quotes d’IVA en factures impagades

En la situació actual en què ens trobem, malauradament, en els Mesos vinents, haurem de portar un control rigorós, de tota la gestió de cobraments a la nostra empresa, ja que, no només, ens podem trobar en el fet que no cobrem les vendes de productes o prestacions de servei que realitzem, sinó que a

Continue Reading

Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2020

Resolució de 18 de maig de 2020, del Departament de Recaptació de l’Agencia Estatal d’Administració Tributària, per la que es modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2020 relatiu a les quotes nacionals i provincials. (BOE 20-05-2020) Es modifica el termini d’ingrés voluntari, de l’impost sobre

Continue Reading

Dilluns 1 de Juny s’haurà de pagar els pagaments fraccionats corresponents al 4rt trimestre del 2019

Els terminis de pagament d’impostos, sobre els que ja estava concedit l’ajornament abans de l’estat d’alarma, és a dir els terminis compresos entre el 13 de març i el 30 de maig, han quedat posposats fins al pròxim 1 de Juny. Exemple: Una empresa va fraccionar el pagament de l’Iva del 4T de 2019 per

Continue Reading

El període de carència dels interessos en els ajornaments sol·licitats a través del RDL 7/2020 serà de 4 mesos

  El passat dia 12 de març, es va publicar el Real decret llei 7/2020 en el que s’adoptaven mesures urgents a l’impacte econòmic de la COVID-19. Entre les mesures i ajudes contemplades per a les empreses, s’establia la flexibilització en matèria d’ajornaments, de tal manera que es concedia durant 6 mesos un ajornament del

Continue Reading

Ajut per al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid

  Des del dia 19 de maig de 2020 i fins al dia 30 de setembre de 2020, es podran presentar les sol·licituds per demanar l’ajut per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual. Mitjançant el document adjunt, elaborat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es recull tot un seguit de preguntes freqüents als efectes

Continue Reading