Blog C&G

Subvencions i ajuts COVID-19

Tractament comptable de les subvencions i ajuts rebuts per part de l’Administració Pública. Donada la prolongació dels efectes de la pandèmia de la COVID-19, les empreses es plantegen i s’acullen al seu dret de sol.licitar ajuts econòmics davant les diverses administracions públiques per fer front a les dificultats econòmiques que pateixen. El mecanisme per poder-ho

Continue Reading

Recordatori dels punts principals del tractament de les vacances

Tenint en compte que les vacances s’han de fixar per acord entre empresari i treballador/a, i que en cas contrari el/la treballador/a pot realitzar l’acció de reclamar a través de procediment urgent, davant la Jurisdicció Social en el termini de 20 dies des que tingui coneixement de la data de gaudiment que hagués establert per l’empresa, i

Continue Reading

Em sancionen si no presento els comptes?

És obligatori. Les SA i SL que no depositin els seus comptes en el Registre Mercantil s’exposen  al “tancament registral” (l’impossibilitat d’inscriure nous acords, excepte excepcions), així com a una possible sanció. Atenció!  Doncs bé, una recent norma ha concretat com s’imposaran aquestes multes, per al que és previsible un augment de les sancions per

Continue Reading

Obligatorietat del Protocol d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

El Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe és un document que recull dos vessants: mesures preventives i el procediment i l’organització interna per actuar davant de qualsevol cas d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe al si de l’organització. Tal com marca la Llei Orgànica

Continue Reading

Que quedi constància en l’acta de la Junta de Socis

Pròximament es celebrarà la Junta General per aprovar els comptes anuals de la SL que vostè administra. Recordi com cal redactar l’acta. Contingut; La llei imposa l’obligació de documentar en l’acta els acords adoptats per la Junta General. L’acta ha de plasmar tot el que succeeixi a la reunió i expressar la data, el lloc

Continue Reading

Teletreball

El passat 25 de maig el Congrés dels Diputats va aprovar projecte de Llei en relació amb el teletreball, passant aquest al Senat per la seva aprovació. Els punts principals d’aquest Projecte a tenir en compte són: a) Els drets.- Un treballador teletreballant ha de tenir els mateixos drets que els treballadors presencials. Per tant,

Continue Reading

Reconduir temporalitat

Es tracta d’una negociació en curs, amb un esborrany que podria patir modificacions en les pròximes setmanes. Es pretén la modificació de l’art. 15 ET, entenent que el contracte de treball té presumpció d’indefinit. Contemplarà dues possibilitats per subscriure contractes temporals: per raons productives davant de pics de demanda. La duració d’aquest seria com a

Continue Reading

Adquisició intracomunitària amb recàrrec d’equivalència

En aquest article us volem traslladar les dues modalitats de recàrrec d’equivalència: Recàrrec d’equivalència – Operació Interior; és un règim d’ IVA d’obligat compliment per les persones físiques que exploten el seu negoci minorista. (LIVA art.148 i 149) * Els acollits aquest règim NO han de presentar les declaracions periòdiques d’ IVA, i tampoc es poden deduir l’IVA suportat. * Els

Continue Reading

Que quedi constància en l’acta de la Junta de Socis

Pròximament es celebrarà la Junta General per aprovar els comptes anuals de la SL que vostè administra. Recordi com cal redactar l’acta. Contingut; La llei imposa l’obligació de documentar en l’acta els acords adoptats per la Junta General. L’acta ha de plasmar tot el que succeeixi a la reunió i expressar la data, el lloc

Continue Reading

Corresponsabilitat en matèria d’igualtat

La Comissió Europea alerta que les dones, malgrat estar més preparades, tenen més dificultats per a entrar i mantenir-se en el mercat laboral. La causa està en la falta de corresponsabilitat. Encara són elles les que han de triar entra treballar o tasques de cura. Els rols que associen la cura a les dones i

Continue Reading