Blog C&G

Novetats fiscals: Avantprojecte de llei dels pressupostos per exercici 2021

Novetats amb efectes exercici 2021: 1.- Augment de 2 punts d’IRPF per les rendes de treball de més de 300.000 € elevant el tipus marginal del 45% al 47%, i 3 punts per a les rendes de capital de més de 200.000 € passant del 23% al 26%. 2.- Increment de l’1% de l’impost per a patrimonis

Continue Reading

Inventari. Valoració d’existències al final de l’exercici

Inventari. Valoració d’existències al final de l’exercici Ens trobem en l’últim més de l’any, i una vegada mes, toca fer la valoració de les existències que tenim al final de l’exercici econòmic, tant en el nostre centre, com les cedides en dipòsit en altres ubicacions. A la pregunta si és obligatori el recompte físic de

Continue Reading

Juntes per videoconferència

Juntes per videoconferència Durant l’any 2021 les juntes de socis podran celebrar-se de forma telemàtica. Si com a administrador ha de convocar una junta d’aquest tipus, vegi com fer-ho. Videoconferència. Degut al COVID-19, en el seu dia es va aprovar que fins al 31 de desembre de 2020 les juntes de socis es podrien celebrar

Continue Reading

Com hem d’actuar si sorgeix un conflicte amb el règim de visites durant les festes de Nadal?

En primer lloc, és important apel·lar al sentit comú com a progenitors i buscar la solució més beneficiosa pels nostres fills, adoptant en tot cas decisions que no els perjudiquin, sinó més aviat tot el contrari, buscant afavorir i protegir la seva salut.   Atesa la situació actual que estem vivint a causa de la

Continue Reading

Subvenciona el teu Pla d’igualtat

  pla d’igualtat Per a més informació pot contactar amb nosaltres rraya@cigassociats.com

Continue Reading

Igualtat retributiva

El Real Decret d’Igualtat retributiva El Reial decret 902/2020 (BOE 14-10-2020) estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació entre dones i homes en matèria retributiva, desenvolupant el principi d’igualtat retributiva per treball d’igual valor que regula l’article 28 del TRLET (RD Leg 2/2015)

Continue Reading

Com comptabilitzar l’exoneració per ERTEs de la Seguretat Social

En primer lloc recordar que les bonificacions i les reduccions de quotes a la seguretat social, són deduccions que resulten d’aplicació en determinats % de la quota. La finalitat de les bonificacions i reduccions de quotes, és principalment la reducció de les despeses de seguretat social de l’empresa, per tant, el tractament comptable d’aquestes bonificacions, es realitza com si

Continue Reading

Al novembre: model 232 declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades

Recordeu que durant el mes de novembre, les empreses en què l’exercici coincideix amb l’any natural, han de presentar el model 232 «Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals» corresponent a l’exercici 2019. Les empreses en què l’exercici social no coincideix amb l’any natural han

Continue Reading

Al novembre: Model 583 liquidació producció d’energía eléctrica

Com l’any passat, durant aquest mes de novembre caldrà que presentin els models 583, d’acord amb l’Ordre HAP/703/2013 . Aquest any caldrà presentar dos models 583: – Abans del 20 de novembre: pagament a compte corresponent a la producció de gener a setembre del 2020. – Abans del 30 de novembre: autoliquidació corresponent a la

Continue Reading

Règim de devolució mensual de l’IVA

Recordeu que durant el mes de novembre, la seva empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA (REDEME) per a l’exercici següent. Per poder fer-ho s’han de reunir els següents requisits: 1. Sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació d’un Model 036 de declaració censal. 2. Trobar-se al corrent de les seves

Continue Reading